Profil | Vedenie | Kontakt | English

 

Geologické práce, Radónový prieskum

URANPRES má podľa geologického zákona (č. 569/2007) geologické oprávnenie na vykonávanie ložiskového prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu, geofyzikálneho prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Pracovníci spoločností majú platné odborné spôsobilosti na všetky vyššie uvedené druhy geologických prác a osvedčenie na úradné meranie radónu.

URANPRES má dlhodobú tradíciu v meraní prírodnej rádioaktivity (na Slovensku už od roku 1948) a taktiež v zisťovaní radónového rizika (od začiatku sledovania tejto problematiky na Slovensku).

URANPRES riešil a rieši pre Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) podstatnú časť úloh súvisiacich s prírodnou a umelou rádioaktivitou hornín. V roku 1996 pracovníci URANPRESu spracovali Geochemický atlas prírodnej rádioaktivity SR, ktorý vyšiel v dvojjazyčnej mutácii a je základom poznania pre všetkých záujemcov o prírodnú rádioaktivitu ako aj o výskyt uránových ložísk na Slovensku. V atlase je spracovaná prírodná rádioaktivita hornín a vôd celého Slovenska.

URANPRES riešil a rieši pre Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) tiež ďalšie úlohy súvisiace so životným prostredím, napr. vplyv banskej činnosti v oblastí Malých Karpát na životné prostredie, vplyv zatvoreného ložiska ortuťových rúd v Merníku na životné prostredie a vplyv prírodných katastrof na geodynamické javy v Slovenskom raji.

Od roku 1988 URANPRES realizoval množstvo hydrogeologických prieskumov najmä na východe Slovenska (Predpolie Vysokých Tatier, Tatranská Kotlina, Hnilecká dolina, Poračská dolina a i).

Pre mesto Poprad URANPRES naprojektoval a komplexne realizoval geotermálny vrt PP-1, z ktorého voda je využívaná pre AQUACITY. V roku 1998 pracovníci spoločnosti spracovali štúdiu o geotermálnych vodách Popradskej a Hornádskej kotliny.

V rámci inžinierskogeologického prieskumu sa odborníci z URANPRESu podieľali na mnohých úsekoch diaľnic na Slovensku od západu (úsek Lamačská cesta – Staré grunty vrátane tunela Sitina) až na východ Slovenska po Vyšné Nemecké.

 

Radón

Prečo je potrebné zistenie radónového rizika z podložia stavieb ?

 1. Rádioaktivita patrí medzi najškodlivejšie prvky životného prostredia z hľadiska vplyvu na zdravie obyvateľstva. Radón a produkty jeho rozpadu tvoria takmer polovicu radiačnej záťaže obyvateľstva.

 2. Na Slovensku je priemerná hodnota dávkového príkonu 64,3 nGy.h-1, čo je z hľadiska prírodnej rádioaktivity vyššia hodnota, ako je európsky priemer. Touto hodnotou sa Slovensko radí do prvej tretiny štátov sveta, s najvyššími hodnotami, v ktorých boli takéto merania realizované.

 3. Z realizovaných meraní bolo na 50 % územia Slovenska diagnostikované stredné a vysoké radónové riziko. Väčšina miest a obcí je situovaných v údoliach, teda na geologických poruchách a zlomoch, ktoré sú prívodnými kanálmi výstupu radónu z väčších hĺbok na povrch.

 4. Povinnosť merania radónového rizika stavebných parciel je stanovená:
  1. Nariadenie vlády SR č. 350/2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
  2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 528/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
  3. Zákon NR SR č. 237/2000 (stavebný zákon)
  4. Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 ku stavebnému zákonu


 5. Zistenie stredného alebo vysokého radónového rizika stavebne parcely už v predprojektovej príprave umožňuje pripraviť účelné, racionálne a účinné nápravné opatrenia, ktoré sú ekonomicky menej náročné ako realizácia opatrení v už stavených stavbách.

URANPRES

v rámci meraní prírodnej rádioaktivity okrem meraní radónu a stanovovaní radónového rizika ďalej ponúka:

 • meranie prírodnej rádioaktivity hornín (urán, rádium, radón)
 • meranie prírodnej rádioaktivity prírodných stavebných hmôt a stavebných výrobkov
 • hodnotenie pozemkov podľa environmentálnych kritérií z hľadiska životného prostredia
Výroba a služby
 
 
(c) 2014 Uranpres s.r.o., Spišská Nová Ves, Webdesign: Matej Lorko